แบบประเมินกิจกรรมทางกาย

จัดทำโดย

เครือข่ายคนไทยไร้พุง

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าในแต่ละสัปดาห์ ท่านมีกิจกรรมทางกายมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับเกณฑ์แนะนำขององค์กรอนามัยโลก

สิ่งที่จะได้รับ

เมื่อท่านได้ทำแบบประเมินระบบจะช่วยสรุปให้ท่านได้ทราบว่าท่านมีกิจกรรมทางกายมากน้อยเพียงใด พร้อมคำแนะนำในการ ดูแลสุขภาพ และวิธีปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม

©2021 Raipoong.COM | ALL RIGHT RESERVED.